Disclaimer

Nederlands

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig is, onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel BDE Diversity at Work B.V. (Hierna BDE) er alles aan doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan BDE niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. BDE ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BDE.

BDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

BDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. BDE behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van BDE.

English

The information on this website has been compiled with great care. Despite this, it is possible that the information that has been published is incomplete or incorrect or may contain errors. Although BDE Diversity at Work B.V. (after this BDE) does its best to offer all information, services and products as good and error-free as possible, BDE cannot be held responsible for any errors, defects or other damaging consequences arising from the use of this website. BDE therefore waives any liability whatsoever. No part of this website may be reproduced, distributed, stored in an automated data file and / or made public through printing, photocopying, microfilm, downloading to other websites, databases or in any other way, without the prior written permission of BDE.

BDE does not accept any liability for the content of the information provided by third parties on this website. This includes, but is not limited to, infringing copyrighted work(s) or otherwise violating the intellectual property rights of third parties.

BDE does not accept any liability for direct or indirect damage caused by the content of the information, whether or not offered by third parties, on this website. BDE therefore reserves the right to change and / or remove the information provided by third parties, if the information provided or already placed by third parties is in conflict with the law, the interests of other internet users, other third parties or the General Terms and Conditions from BDE.